Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
 • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk

Absender Freistempeln

Absender Freistempeln

Absender Freistempeln


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Odtlačky výplatných strojov (OVS) - úvod k zbieraniu OVS.


Od konca 19. storočia s rastúcim počtom poštových zásielok nasadzujú poštové správy do prevádzky výplatné stroje, ktoré zjednodušujú vyplácanie poštových zásielok a ich ďalšie spracovanie. Prejavom vyplatenia poštovej zásielky výplatným strojom je natlačená alebo nalepená graficko-textová informácia, ktorej zjednodušene hovoríme odtlačok výplatného stroja, skrátene OVS. OVS zvyčajne obsahuje základnú identifikáciu: krajina, výška poštovného, podávacia, resp. dohliadacia pošta, dátum podania, poradové číslo odtlačku, označenie druhu zásielky, číslo alebo označenie výplatného stroja, u starších výplatných strojov číslo povolenia, prípadne ďalšie informácie. A veľmi často aj identifikačné (a niekedy aj propagačné) informácie o oprávnenom užívateľovi výplatného stroja alebo reklamné informácie zadávateľa reklamy.

OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Podrobnejšie vysvetlenie základných pojmov a terminológie pre zberateľov odtlačkov výplatných strojov nájdete v časti Základné pojmy a terminológia. Základné informácie o histórii nasadzovania a vývoji výplatných strojov nájdete v časti História a vývoj.


Zbieranie odtlačkov výplatných strojov


Po istom čase sa stali výplatné stroje a ich odtlačky, ako každá iná oblasť poštových služieb, predmetom štúdia zberateľov. Pretože používanie výplatných strojov patrí priamo do prevádzky poštových služieb (a ich postupnej mechanizácie a automatizácie), zbieranie OVS primárne radíme do oblasti filatelie známej ako poštová história. Zberatelia sa sústreďujú na typológiu výplatných strojov so zameraním na zbieranie OVS podľa krajín, miest a jednotlivých pôšt, podľa typov výplatných strojov, podľa typov používateľov výplatných strojov, podľa spôsobu prepravy a s tým súvisiacou výškou poštovného a tiež podľa časových a tarifných období, počas ktorých boli výplatné stroje v prevádzke.

V poslednom období sa k takémuto poštovo-historickému pohľadu na zbieranie odtlačkov výplatných strojov pridáva aj tematický pohľad, keď sa študujú tematické súvislosti OVS - najmä firemné OVS nesú bohaté tematické informácie, ktoré sa dajú v širokej miere využiť v tematických zbierkach a exponátoch. Napríklad oblasť pôsobenia firmy používajúcej výplatný stroj, textová alebo obrazová informácia vo firemnej alebo propagačnej vložke, príležitosť používania propagačnej vložky vo výplatnom stroji a podobne.

Systematické štúdium a zbieranie OVS je nemysliteľné bez vzájomnej komunikácie a výmeny informácií a materiálov medzi zberateľmi, preto vznikli spoločnosti, kluby a spolky, prípadne internetové stránky a blogy, ktoré sa zbieraniu OVS venujú. Medzi najvýznamnejšie spolky a spoločnosti s ľahko dostupnými internetovými stránkami patria:

Ďalšie informačné zdroje venované OVS jednotlivých krajín (webstránky, blogy, fóra):

Vystavovanie odtlačkov výplatných strojov a filatelistické exponáty


Z vyššie uvedeného vyplýva, že s OVS sa na filatelistických výstavách môžeme najčastejšie stretnúť v poštovo-historických exponátoch a čím ďalej tým častejšie sa objavujú aj v exponátoch tematických. Použitie v iných typoch exponátov je skôr sporadické.

Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných odtlačkom výplatných strojov:


Virtuálna filatelistická výstava EXPONET


Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných odtlačkom výplatných strojov na EXPONETe (Virtuálna filatelistická výstava EXPONET - www.exponet.info):

Prehľad všetkých exponátov venovaných výplatným odtlačkom na Virtuálnej filatelistickej výstave www.exponet.info nájdete na stránke: Výběr exponátů podle oborového zařazení - Otisky výplatních strojků.


Portál exponátov Zväzu nemeckých filatelistov BDPh e.V.


Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných odtlačkom výplatných strojov na BDPh (Das Exponatportal des BDPh e.V.):Zbieranie odtlačkov výplatných strojov na Slovensku


Zbieranie OVS na Slovensku nemá takú bohatú tradíciu ako v Čechách, venujú sa mu zväčša jednotlivci napojení na zberateľské centrá v Českej republike a v zahraničí. Preto neprekvapí, že pre zberateľov slovenských OVS boli až donedávna jediným zdrojom informácií prehľady a katalógy československých OVS bez špeciálneho zamerania na slovenské OVS. V poslednom období začalo vznikať zoskupenie skúsených zberateľov pri slovenskej odbornej sekcii PERFINY a zbieraniu OVS sa systematicky začala venovať aj Slovenská filatelistická akadémia (SFA) (predtým Slovenské filatelistické vedecké spoločenstvo), ktorá vydala niekoľko špecializovaných príručiek a katalógov zameraných na slovenské odtlačky výplatných strojov.

Zbieranie odtlačkov výplatných odtlačkov z územia Slovenska je rozdelené na nasledujúce časti:

 • Slovenské odtlačky výplatných strojov 1926 - 1939 (ČESKOSLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov 1939 - 1945 (SLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov 1945 - cca 1948 (tzv. motýlikové obdobie) (ČESKOSLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov cca 1948 - 1992/1993 (tzv. pseudoznámkové obdobie) (ČESKOSLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov od roku 1993 po súčasnosť (SLOVENSKO)


Odborná literatúra, články a internetové zdroje informáciíVšeobecné internetové zdroje venované odtlačkom výplatných strojov
Odborné filatelistické časopisy, bulletiny a spravodajcovia
Tlačené katalógy, odborné štúdie a monografie


Každá filatelisticky vyspelá krajina ma spracovaný aspoň evidenčný, v niektorých prípadoch aj ilustrovaný, katalóg odtlačkov výplatných strojov. Pretože zbieranie OVS nepatri medzi komerčne atraktívne oblasti filatelie, katalógy OVS nevydávajú vydavateľské firmy, ale väčšinou len záujmové spolky a spoločnosti. Nevýhodou je, že záujemca o katalóg sa musí stat členom spoločnosti (čo ale prináša aj rad výhod); výhodou je, že takéto katalógy sú väčšinou spracované veľmi kvalitne a na ich skvalitňovaní sa neustále pracuje.

Svetové OVS:

 • P. Gidófalvy, A. Hodobay: Gépi bérmentsítés Magyarorszagon I. Francotyp bélyegzések (1928-1987), 2014.
 • Handbook of Japanese Meter Stamps (Nihon no mētā sutanpu handobukku), Meter Stamp Unit of the Japan Philatelic Society, Inc. (comp.), Tokyo: Japan Philatelic Society, Inc. (japonsky), b/w, s/c, 87pp., 1987 (obsahuje ukážky odtlačkov výplatných strojov)
Gépi bérmentsítés Magyarorszagon I. Francotyp bélyegzések (1928-1987)

Československé, české a slovenské OVS:

 • M. Bouška, I. Leiš: Katalog výplatních otisků z území Československa 1926-39, FILATELIE, 6/1979 - 21/1979.
 • M. Bouška, I. Leiš: Katalog výplatních otisků z území Československa 1948-48 (s výplatním razítkem tvaru motýlka), FILATELIE, 24/1982 - 18/1983.
 • I. Leiš: Výplatní otisky (Příručka), Parha, 1991.
 • J. Marenčík: Katalóg odtlačkov výplatných strojov SLOVENSKO 1939 - 1945, Košice, 2008.
 • I. Leiš: Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 - 1992, SFA, 2011.
 • I. Leiš: Katalog výplatních otisků. Slovenské výplatní otisky 1946 - 1992, SFA, 2011.
 • I. Tvrdý: Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008, SFA, 2015.
Katalog výplatních otisku z území Československa 1926-39   Katalog výplatních otisku z území Československa 1948-48   Katalóg odtlačkov výplatných strojov Slovensko 1939 - 1945

Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 - 1992   Katalog výplatních otisku. Slovenské výplatní otisky 1946 - 1992   Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008


Odborné články


Svetové OVS:

Československé, české a slovenské OVS:

Momentálne obsahovo najvýznamnejšia je všeobecná klubová stránka KF 00-15 Praha, ktorá poskytuje množstvo informácií o OVS na bývalom československom a terajšom českom území, a teda nielen okrajovo aj na slovenskom území.Literatúra a odborné články venované tematickému zbieraniu odtlačkov výplatných strojov


Odtlačky výplatných strojov v námetových zbierkach a exponátoch
V prípade, že máte akékoľvek pripomienky k obsahu tejto sekcie, máte nápady na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie alebo máte zaujímavé odtlačky výplatných strojov, ktoré chcete prezentovať na našich stránkach, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte odtlačky výplatných strojov, o ktorých chcete vedieť viac.
Správca sekcie Odtlačky výplatných strojov: Vojtech JankovičVerwandte Abhandlungen (1):

Zeitreihen der Absenderfreistempel Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL KošiceZeitreihen der Absenderfreistempel Východoslovenské železiarne / VSŽ / STEEL / U. S. STEEL Košice

Verwandte Ankündigungen (1):

Aktuelle Nachrichten und neue Materialien im die Sektion Absender FreistempelnAktuelle Nachrichten und neue Materialien im die Sektion Absender FreistempelnAutor: Vojtech Jankovič
Veröffentlicht: 17. 01. 2011 16:17 Schreiben Sie einen Kommentar

Absender Freistempeln

Absender Freistempeln
Absender Freistempeln
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

(Allan a Barbara Peasovci)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.