Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Creators of Czechoslovak and Slovak postage stamps: IVAN SCHURMANN

Creators of Czechoslovak and Slovak postage stamps: IVAN SCHURMANN

Creators of Czechoslovak and Slovak postage stamps: IVAN SCHURMANN

Creators of Czechoslovak and Slovak postage stamps: IVAN SCHURMANN


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Creators of Czechoslovak and Slovak postage stamps: IVAN SCHURMANN   A look back at the life and work of the painter, graphic artist, illustrator, a leading creator of Czechoslovak and Slovak stamps, the doyen of the Slovak stamp design, Ivan Schurmann.


Ivana Schurmanna môžeme označiť za stálicu na poli známkovej grafiky. Prvé známky vytvoril v 70. rokoch pre vtedajšieho československého vydavateľa poštových známok. V tvorbe známkovej grafiky pokračoval v priebehu nasledujúcich rokov, keď vytvoril rad československých známok, na ktorý nadväzujú slovenské známky. Do roku 2011 bol aktívnym tvorcom známkovej grafiky.


Ivan Schurmann


Narodil sa 28. 6. 1935 v Bratislave. V rokoch 1956 - 1962 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka. Popri voľnej grafickej a ilustračnej tvorbe sa od roku 1972 pravidelne venuje známkovej tvorbe. Za ilustračnú a grafickú tvorbu získal viacero významných ocenení doma i v zahraničí. Roku 1976 získal striebornú medailu na Grand Prix International vo Francúzsku. Roku 1981 mu udelili titul zaslúžilý umelec. V 80-tych rokoch pracoval vo funkcii predsedu Zväzu slovenských výtvarných umelcov, pracoval tiež v kultúrnej komisii OSN UNESCO ako zástupca československého umenia. Umelec, grafik, jeden z najvýznamnejších slovenských tvorcov československých známok, podľa jeho návrhov bolo ich vydaných 42. Jeho tvorba získala rad ocenení pri výročných hodnoteniach známkovej tvorby v ČSSR. V období viacerých rokov pôsobil ako člen v československej komisii známkovej tvorby.

Svoju voľnú tvorbu predstavil na početných domácich i zahraničných výstavách. Venuje sa voľnej grafickej a maliarskej tvorbe ako aj ilustrácii a grafickému designu. Zmenil miesto svojho pôsobenia, po rokoch strávených v Bratislave ostatných 30 rokov žil a tvoril v Plaveckom Štvrtku.

Ivan Schurmann patrí k tej skupine slovenských grafikov, ktorí získali skúsenosti so známkovou tvorbou ešte v čase spoločného česko-slovenského štátu. Autor je známy najmä početnejšími realizáciami vytváranými s dôrazom na vyváženosť kompozície a s elegantne štylizovaným figurálnym alebo symbolickým motívom. Často bolo jeho úlohou stvárniť na známke náročné úlohy politického a spoločensky závažného charakteru. Opakovane vytvoril emisie k výročiam zničenia obcí Lidice a Ležáky. Prvé realizácie z roku 1972 sú svedectvom jeho pracovnej metódy, v ktorej zovšeobecňuje skúsenosti zo svojej voľnej grafickej tvorby. Tieto známkové prvotiny mohli byť nielen miniatúrnymi známkovými grafikami ale i formátovo rozmernejšími voľnými grafickými listami. Druhé spracovanie tejto témy, verzia o desať rokov mladšia, svedčí o vývoji, ktorým prešla známková grafika autora. Tému tentokrát podáva špecificky známkovo, výrazovými výtvarnými prostriedkami charakteristickými pre známkovú grafiku. Graficky čisto a kresebne brilantne vykreslil tvár ženy poznačenej smútkom, ktorá je nositeľkou výrazu celej emisie. Výrazná čierna kresba tváre kontrastuje s červenou farbou ruže, farebnosť akcentuje dôstojnosť a pietny charakter. Podobne i druhá známka z tejto série používajúca symbolické zobrazenie rúk poranených ostnatým drôtom, je pôsobivým humánnym posolstvom i prejavom kultivovaného umenia známky.


1972 - Lidice a Ležáky, 30 h a 60 h


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN   Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


1982 - Lidice a Ležáky, 1 Kčs a 1 Kčs


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN   Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN

Známka k 55. výročiu VOSR buduje na kontraste hladkých farebných plôch pôsobiacich dekoratívne a na prepracovanosti detailov portrétu námorníka. Kompozícia známky k 40. výročiu Karpatsko-dukelskej operácie je svedectvom podobného prístupu vnímaného cez prizmu estetiky, aj keď v tomto prípade je nosným prvkom viacfigurálna kompozícia ilustratívneho charakteru a plochy zástavy sú iba doplňujúcim farebným akcentom. V ďalšej Schurmannovej tvorbe dominuje snaha o estetické zvládnutie kompozície, vytvára nové tvarové variácie známych symbolov robotníckeho hnutia a spája ich v dekoratívne pôsobiaci a kompozične uzavretý celok. Vo viacerých známkových riešeniach je účinok postavený na kontraste oceľorytecky spracovaného hlavného motívu a farebne akcentovaného zväčša plošne podaného symbolu.


1972 - 55. výročie VOSR, 30 h


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


1984 - 40. Karpatsko-dukelskej operácie, 2 Kčs


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Pre slovenskú produkciu vytvoril návrh emisie 100 rokov Medzinárodného olympijského výboru s dômyselne vyjadrenou myšlienkou kontinuity olympijského hnutia, keď spojil na známke antického atléta odovzdávajúceho štafetu súčasnému pretekárovi. V emisii 75. výročia SND využíva tento skúsený známkový grafik hodnoty, ktoré poskytuje oceľorytecká reprodukcia a na nich stavia kompozíciu i výraz. Tieto princípy využíva aj pri emisii Slovenské povstanie 1848-1849.


1994 - Olympijské hnutie - 100 rokov Medzinárodného olympijského výboru, 3 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


1995 - 75 rokov Slovenského národného divadla, 10 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


1994 - Slovenské povstanie 1848-49, 4 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Podobne na ďalších známkach so športovou tematikou - Zimná univerziáda + EYOD (s 2 kupónmi) ako i na známke OH Sydney 2000, Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní Bratislava 2001 či známka ZOH Salt Lake City 2002 v kontinuite s predchádzajúcou známkovou grafikou upevňuje pozície toho prúdu slovenskej známkovej tvorby, ktorý rozvíja pojem typickej oceľoryteckej známky, tak ako ju poznáme z tvorby predchádzajúcich desaťročí. Oceľorytina nie je však pre autora cieľom ale prostriedkom na pôsobivé výtvarné vyjadrenie.


1999 - Svetová zimná univerziáda, 12 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


2001 - ME v krasokorčuľovaní Bratislava 2001, 16 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


2002 - ZOH Salt Lake City 2002, 18 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


V početných emisiách autor s nevtieravou ľahkosťou tlmočí veľmi vážne témy i presne definované, zväzujúce a ťažko výtvarne vyjadriteľné zámery vydavateľa. Ako príklad takejto požiadavky uvediem známku k olympiáde v Sydney. Vo všeobecnosti krásna téma vyjadrenia športu a olympionizmu na známke, i keď často sa vyskytujúca v produkcii mnohých krajín, je pre výtvarníka príťažlivou výzvou, ale skúste vyjadriť prostredníctvom streľby, i keď našťastie iba „športovej“, myšlienku olympionizmu, športového zápolenia a radosti z pohybu.


2003 - Vianoce, 7 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Na druhej strane ako neľahkú požiadavku je možné vidieť i vianočnú tému, najmä ak má byť vyjadrená netradične, objavne, ak sa má odlišovať od predchádzajúcich vydaní i od bežne dostupných pohľadníc a hlavne, aby sa páčila všetkým. Vianočná známka z roku 2003 je autorovým pôvabným a originálnym riešením tejto témy.


20002 - Olympijské hry Sydney 2000, 18 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Podobne ako pôvabné riešenie sa javí emisia valentínskej známky z roku 2004. Ani známke venovanej členstvu v NATO nie je možné, napriek danej strohosti emblematického vyjadrenia, uprieť vyváženosť kompozície a dôstojnosť.


2004 - Valentín - srdiečko, 8 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


2004 - Vstup Slovenska do NATO, 60 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje emisia Spravodlivým medzi národmi. Vedieť podať túto nesmierne citlivú tému bez pátosu ale hlboko pôsobivo a nefalšovane humánne, tak ako ju podáva Ivan Schurmann, je svedectvom veľkého umelca a citlivého človeka. Napriek miniatúrnym rozmerom známky vnímame monumentalitu jej vyjadrenia.


2001 - Spravodlivým medzi národmi, 14 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Emisia s portrétom Prezidenta SR Ivana Gašparoviča (1. emisia, tlač ofsetom) – portrétna tvorba na známke a špeciálne portrét štátnika patrí k najnáročnejším disciplínam známkovej tvorby. V ostatných rokoch sa venoval najmä portrétnej tvorbe, vytvoril známky Setona Watsona (2007) a Michala Miloslava Hodžu (2011) z emisného radu Osobnosti.


2010 - Prezident SR Ivan Gašparovič, 0,40 €


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


2007 - Osobnosti: R. W. Seton Watson (1879 - 1951), 24 Sk

2011 - Osobnosti: Michal Miloslav Hodža (1811 - 1870), 0,40 €


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Spojiť charakteristické prvky, informatívne zložky, citlivo rešpektovať tematiku a uplatniť pritom licenciu poetiku. A v tom je krása známkovej grafiky, vedieť na malom formáte vytvoriť veľké dielo, ktoré nesie krásnu myšlienku a ktoré vie osloviť každého pozorovateľa, i toho, ktorý známke venuje iba letmú pozornosť i toho, ktorý ako filatelista známku dôkladne skúma.

Ivanovi Schurmannovi patrí poďakovanie za pôsobivú známkovú tvorbu, za umenie, ktorým nás obohacoval.

IVAN SCHURMANN - maliar, grafik, ilustrátor, významný tvorca československých i slovenských poštových známok, nestor slovenskej známkovej tvorby nás opustil v nedeľu 18. septembra. Česť jeho pamiatke!
Related messages (1):

Creator of Slovak stamp graphics PhDr. Ivan Schurmann passed awayCreator of Slovak stamp graphics PhDr. Ivan Schurmann passed awayAuthor: Antónia Paulinyová

Published: 26. 09. 2016 22:12 Post a comment

Creators of Czechoslovak and Slovak postage stamps: IVAN SCHURMANN

Creators of Czechoslovak and Slovak postage stamps: IVAN SCHURMANN
Creators of Czechoslovak and Slovak postage stamps: IVAN SCHURMANN
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.